5.1. PROIECTUL TEHNIC

Obiective:

-          intocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a unui obiectiv de investitii, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora

Continut:

-          proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), note de calcul, inclusiv listele cu cantitati de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini.

 

5.2. PROIECTELE DE SPECIALIATE CARE FORMEAZA PROIECTUL TEHNIC PENTRU UN OBIECTIV DE INVESTITII SUNT URMATOARE:

5.2.1. arhitectura si finisaje– proiect director in cadrul proiectului tehnic

5.2.2. structura de rezistenta

5.2.3. instalatiile generale aferente constructiei (inclusiv cele pentru incinta, pana la caminele de racord sau contoarele de bransament la retelele publice de utilitati), in care se includ instalatiile de incalzire (eventual de ventilatie, climatizare), electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V si pentru curenti slabi: telefonie, TV, retea de calculatoare, semnalizare, alarmare – securitate etc.), sanitare (apa, canalizare) si gaze

5.2.4. dotari si instalatii tehnologice– daca este cazul

5.2.5. mobilier, dotari PSI si pentru protectia muncii – daca este cazul

5.2.6. lucrari conexe constructiei – amenajari exterioare, sistematizare verticala a terenului si drumurile din incinta, platforme, parcaje, garaje, imprejmuiri, fose septice, gospadarire de apa,

anexe gospodaresti, demolarea unor constructii exstente pe amplasamet etc. – daca este cazul

5.2.7. bransamentele si racordurile la retele edilitare (apa-canal, energie electrica, gaze, telefoane) – dupa caz

5.2.8. proiectare pentru organizare de santier

Continutul cadru al proectului tehnic, defalcat pe volume sau capitole pentru fiecare specialitate in parte este format din piese scrise si desenate.

 

Proiectul tehnic constituie baza pentru:

- elaborarea documentatiilor pentru avize/acorduri si a proiectului de autorizare a executarii lucrarilor de constructii – P.A.C., stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic

-  intocmirea cererilor de oferta (licitatie) in vederea alegerii constructorului (antreprenorului) viitoarei constructii

- determinarea nivelului real al costului investitiei, exprimat de devizul general si/sau de devizele pe diverse stadii de executie, intocmite in conformitate cu listele de cantitati de lucrari si de materiale

- corelarea cu posibilitatile financiare

- determinarea duratei de executie

Elaborarea proiectului tehnic se face defalcat pe proiecte de specialitate si cuprinde parti scrise si desenate, prezentate in volume sau parti distincte pentru fiecare specialitate.

Continutul – cadru al proiectului tehnic conform Ordinului comun MFP 1013/06.06.2001 si MLPAT 874 / 12.06.2001 privind aprobarea Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitii publice de servicii, Anexa 1 – sectiunea III in care se precizeaza si continutul – cadru al proiectelor (pe faze de proiectare), completat cu prevederile Anexei 1 privind continutul proiectului pentru autorizatia de construire din Legea 50 / 1991 (republicata), coroborate cu exigentele consacrate in practica de proiectare si avizare / autorizare la faza PT/PAC.

Piesele scrise (care se vor elabora distinct pentru fiecare proiect de specialitate)

 1. Foaia de titlu, in care se precizeaza biroul de proiectare, titlul proiectului, amplasamentul (adresa), beneficiarul, numarul proiectului (sau contractului), proiectul de specialitate prezentat si lista cu semnaturile responsabilului (directorului) biroului de proiectare, sefului de proiect si a elaboratorilor proiectului (cu precizarea titlului universitar)
 2. Borderourile pieselor scrise si desenate
 3. Memoriul general (in cazul lucrarilor de mari dimensiuni si / sau complexitate) – este intocmit de arhitectul – sef de proiect si cuprinde o prezentare sintetica a intregului proiect, sub toate aspectele care caracterizeaza investitia, amplasamentul, arhitectura, structura de rezistenta, instalatiile generale si tehnologice etc., cu precizarea principalilor indici si parametrii tehnico – constructivi si de functionalitate ai constructiei proiectate. In cazul proiectelor pentru constructii mici sau medii proiectul tehnic de arhitectura va cuprinde si problematica memoriului general.
 4. Memoriul tehnic pentru arhitectura va face referiri la:

-          obiectul proiectului: titlul, amplasamentul (adresa), beneficiarul, proiectantul general sau dupa caz de specialitate, numarul proiectului sau contractului

-          caracteristicile amplasamentului – suprafata terenului (parcelei), incadrarea in localitate si zona, categoria de folosinta a terenului, vecinatati, daca terenul este liber de constructii sau exista constructii care se desfiinteaza sau se mentin, particularitati topografice si geotehnice, incadrarea in zona seismica, date despre clima (conform hartilor de zonare din standardele de specialitate)

-          conditiile de amplasare si realizare a constructiilor conform reglementarilor de urbanism aprobate prin PUG, dupa caz PUZ sau PUD (precizate prin certificatul de urbanism)

-          relatia de vecinatate cu constructiile existente alipite la calcan (atunci cand este cazul)

-          caracteristicile constructiei propuse

-          functiunii

-          suprafata construita, suprafata desfasuratam suprafata utila

-          regim de inaltime, Hmax la cornisa, Hmax la coama

-          POT, CUT (POT si CUT existent si propus, in cazul interventiilor la constructii existente – extinderi, supraetajari)

-          elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata de aliniament si celelalte limite de proprietate, precizarea cotei 0,00 in cote RMN (reper Marea Neagra) sau in raport cu elemente fize din teren

-          precizarea categoriei si a clasei de importanta a constructiei

-          analiza situatiei existente (in cazul interventiei de orice fel la o constructie veche), cu referiri la anul constructiei, starea tehnica a constructiei si a instalatiilor, stilul constructiei, descrierea functionala, finisaje, lucrari cu valoare de patrimoniu, structura de rezistenta, nivelul de echipare tehnico – edilitara, etc.

-          descrierea functionala: lista spatiilor interioare si suprafetele interioare ale acestora, inaltimea spatiilor interioare, circulatia verticala, alti parametri functionali

-          solutiile constructive si finisaje: descrierea detaliata a solutiilor de executie prevazute in proiect, inchideri exterioare, compartimentari interioare, finisajele interioare si exterioare, tamplarii, s.a.

-          modul de indeplinire a cerintelor de calitate (conform Legii 10/1995), respectarea cadrului legislativ, a normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, prin care se impun conditii de proiectare, executie si de exploatare ale lucrarilor proiectate, corespunzator fiecarei cerinte de calitate in parte

-          nota de calcul a coeficientului global (G) de izolare termica la cladirile de locuit sau (G1) pentru cladiri cu alta functiune decat locuirea (in anexa la memoriu)

-          masuri de protectie civila in conformitate cu legislatia in vigoare – daca nu fac obiectul unui memoriu specializat in cazul unor amenajari de protectie civila mai complexe

-          descrierea amenajarilor exterioare aferente constructiei (alei pietonale si carosabile, imprejmuiri, bazin vidanjabil, s.a.) daca nu fac obiectul unei parti specializate de proiect

-          masuri de protectia muncii si securitate la incendiu pe durata executiei lucrarilor de construire si in exploatare

-          precizarea cerintelor de calitate pentru care este necesara verificarea tehnica a proiectelor in conformitate cu HGR 925 / 1995 si a normelor Inspectoratului de stat in Constructii

-          cadrul legislativ general respectat in proiect

La memoriul tehnic pentru arhitectura se anexeaza programul de urmarire de catre proiectant a fazelor determinante de executie a lucrarilor si fisa privind modul de urmarire a comportarii constructiei pe durata de existenta a acesteia, pentru asigurarea cerintelor de calitate.

 1. Memoriile tehnice pentru celelalte specialitati (distincte pentru structura de rezistenta, instalatii generale aferente constructiei, tehnologii, organizarea de santier, s.a.) cu referiri la:

-          obiectul proiectului de specialitate

-          elementele de tema

-          prezentarea solutiilor prevazute in proiect pentru specialitatea respectiva

-          principalii indici si parametrii tehnico – constructivi si tehnologici

-          relatiile cu constructiile invecinate la calcan, cu precizarea solutiilor tehnologice de executie pe zonele de alipire la constructiile existe si modul de aplicare a solutiilor impuse prin expertiza tehnica pentru protejarea acestora din urma (in memoriul tehnic pentru structura de rezistenta, atunci cand este cazul)

-          conditii impuse pentru punerea in fucntiune, exploatarea si intretinerea lucrarilor prevazute (de regula pentru instalatiile aferente constructiei si pentru echipamentele tehnologice)

-          breviarele notelor de calcul (la proiectele pentru structura de rezistenta, instalatiile de incalzire – climatizare si sanitare si pentru cele tehnologice)

-          descrierea lucrarilor provizorii (baracamente, depozite de materiale, platforme, etc.) pentru organizarea de santier; asigurarea racordarii la retele de utilitati din zona; imprejmuiri etc. (la proiectul pentru organizarea de santier)

-          masuri de protectia muncii si pentru securitatea la incendiu

-          cadrul legislativ, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare, perin care se impun conditii de proiectare, executie si de exploatare a lucrarilor proiectate, corespunzator specialitatii prezentate in memoriu

La memoriile tehnice de specialitate se anexeaza programele de urmarire de catre proiectant a fazelor determinante de executie a lucrarilor (pentru structura de rezistenta ) si fisa privind modul de urmarire a comportarii constructiei pe toata durata de existenta a acesteia, pentru asigurarea cerintelor de calitate, corespunzator specialitatii respective

 1. Caietele de sarcini cuprind descrierea categoriilor de lucrari si ale materialelor prevazute in fiecare proiect de specialitate si conditiile de calitate privind punerea acestora in opera, in concordanta cu normativele, standardele si agrementele tehnice in vigoare la data elaborarii proiectului.

In functie de destinatie caietele de sarcini se refera la:

-          executia lucrarilor

-          receptia lucrarilor, teste, probe, verificari si puneri in functiune

-          urmarirea in timp a comportarii constructiilor

-          continutul cartii tehnice

Se includ in proiectul tehnic:

- caiete de sarcini cu caracter general (referitoare la lucrari curente de constructii si instalatii, sistematizate pe categorii si capitole de lucrari), de exemplu in cazul proiectului pentru arhitectura se prezinta caietele de sarcini privind executia zidariei din caramiza, tencuieli, pardoseli reci (mozaic, gresie, etc.), placaje cu faianta, tamplarie exterioara si interioara, invelitori (tabla, tigla, olane, etc)

- caiete de sarcini speciale care se refera la lucrari specifice prevazute prin proiect, de exemplu in cazul proiectului pentru arhitectura se prezinta caietele de sarcini privind peretii cortina, plafoane suspendate, etc.

 1. Listele cu cantitatile de lucrari si de materiale prevazute in proiect (antemasuratorile), pentru fiecare specialitate in parte

Intocmirea antemasuratorilor se poate face pentru intreaga lucrare in cazul lucrarilor mici sau pe parti de constructie in cazul lucarrilor mai mari si/sau cu un grad ridicat de complexitate.

Antemasuratorile se pot defalca pe stadii fizice de executie (zidarii – compartimentari, finisaje interioare si exterioare, infrastructura, suprastructura, acoperis, etc.), permitand beneficiarului contractarea etapizata sau cu antreprenori specializati a diverselor parti sau tipuri de lucrari.

In cazul antemasuratorii pentru structura de rezistenta se anexeaza centralizatorul de otel – beton, care cuprinde cantitatile totale de otel – beton si laminate prevazute in proiect, cu defalcarea pe diametre si calitati (OB, PC52, plase sudate, tipodimensiuni de laminate).

In cazul investitiilor din fonduri publice este obligatorie incadrarea lucrarilor prevazute in antemasuratori conform Indicatoarelor de norme de deviz elaborate de catre INCERC (editia 1981 – 83, precizate in Capitolul 6 – breviar legislativ) si este optionala in cazul investitiilor din fonduri private, functie de exigentele beneficiarului si ale proiectantului.

Indicatoarele de norme de deviz precizeaza:

-          definirea categoriilor uzuale de lucrari de constructii si instalatii aferente constructiei

-          consumurile specifice de materiale de baza si marunte, manopera si utilajele pentru fiecare categorie de lucrari

-          unitatile de masura specifice fiecarei catgorii de lucrare si modul unitar de masurare a lucrarilor

In cazul categoriilor de lucrari necuprinse in indicatorul de norme acestea se pot asimila cu categorii de lucrari asemanatore sau se intocmesc norme locale (NL) de deviz.

Indicatoarele de norme de deviz stabilesc un cadru general acceptat pe baza caruia constructorul (antreprenorul) va intocmi devizele pentru constructia respectiva si asigura beneficiarului un instrument riguros de control al cheltuielilor pentru realizarea constructiei.

La antemasuratori se anexeaza liste si specificatii tehnice pentru utilaje, echipamente, mobilier si dotari curente (la proiectele pentru instalatiile generale, tehnologice, dotari pentru securitatea la incendiu, protectia muncii si mobilier), pe baza carora se achizitioneaza reperele respective.

 1. Graficul de realizare a investitiei, reprezinta propunerea proiectantului privind esalonarea pe luni a duratei de executie a lucrarii, cu stabilirea termenului rezonabil de finalizare a acesteia (anexat de regula memoriului general)
 2. Anexe cuprinzand certificatul de urbanism, avize / acorduri, dupa caz, privind amplasamentul retelelor edilitare, modul de asigurare a utilitatilor, securitatea la incendiu, mediu, etc., agremente tehnice, alte documente care fundamenteaza solutiile prevazute in proiectul tehnic.

Piesele scrise mai includ si documentatiile intocmite de catre alti specialisti decat cei care au elaborat proiectul si anume:

- referatele de verificare tehnica a proiectului, intocmite de verifiatori atestati, pentru proiectele de specialitate, respectiv pentru cerintele de calitate prevazute in memoriul general sau de arhitectura, in conditiile stabilite de lege

- expertiza tehnica intocmita de catre un expert atestat, in cazul constructiilor noi alipite la calcan sau a interventiilor la o constructie existenta pentru remodelarea, reabilitarea sau conservarea acesteia

- studiu geotehnic, dupa caz verificat pentru cerinta Af

- alte studii de specialitate care au fundamentat solutiile din proiectul tehnic.

Piesele desenate (prezentate pentru fiecare proiect de specialitate in parte).

 

5.3. DOCUMENTATIILE PENTRU PENTRU OBTINEREA AVIZELOR

Obiective:

-          intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism (C.U.)

Continut:

-          fise tehnice, documentatii cu extrase din proiectele tehnice pe specialitati si memorii specifice pentru avize/acorduri specifice

5.3.1. avize de utilitati

-          avize de amplasament ale operatorilor de utilitati (apa, canal, curent electric, gaze, telefonie, termoficare, transport public, iluminat public, salubritate)

-           aviz de trafic / circulatie emis de directiile de specialitate ale unitatii teritoriale

-          aviz de cultura si protejarea patrimoniului privind raportarea la zonele protejate si la cladirile listate ca monumente

-          avizul de sanatate publica

-          avizul Inspectoratului de stat in constructii in situatia alipirii la calcan sau a unei interventii la o casa existenta (consolidare, restaurare, extindere, etajare)

-          avizul Agentiei de protectie a mediului in baza tuturor avizelor precedente, a unei consultari publice si a unei sustineri de specialitate (studiu de insorire, studiu de impact de mediu)

Misiuni (suplimentare – complementare) ce pot aparea la aceasta faza sunt: misiuni pentru obtinerea avizelor in sensul reprezentarii beneficiarului in raport cu autoritatile in baza unei imputerniciri (scrise) a beneficiarului, analize de impact asupra vecinatatilor in cazul in care sunt solicitate, studii istorice, expertize speciale (monumente istorice, situri deosebite, situri protejate)etc.

 

5.4. VERIFICARE DOCUMENTATIE

Supunerea spre verificare a proiectelor intocmite verificatorilor tehnici agreati de beneficiar, atestati pe componente specifice conform Legii 10, privind calitatea in constructii

 1. Lista minimala de control – rezistenta si stabilitate – proiectul de constructii

Criterii pentru satisfacerea cerintei:

  • Incadrarea in zona seismica
  • Stabilirea categoriei de importanta
  • Stabilirea clasei de importanta
  • Preluarea datelor din avizul geotehnic
  • Solutii de fundatii si infrastructura
  • Solutiile de protectie fata de agresiunea solului, mediului si activitatii curente
  • Conceptia ansamblului structural si stabilitatea elementelor de compartimentare inclusiv a finisajelor
  • Calculul ansamblului structural
  • Calitatea materialelor structurale utilizate
  • Rezolvarea la nivel de detaliu
  • Completitudinea pieselor scrise si desenate
  • Alte criterii
 1. Lista minimala de control – siguranta in exploatare – proiectul de constructii si arhitectura

Criterii pentru satisfacerea cerintei:

 • Masuri pentru impiedicarea alunecarii in timpul circulatiei pe orizontala
 • Masuri de protectie contra accidentarii la denivelari, scari sau rampe
 • Separarea circulatiei pietonale de circulatia vehicolelor in interiorul incintei sau al constructiei
 • Gabarite de trecere pentru oameni si vehicole inclusiv pentru accesul persoanelor handicapate
 • Iluminat natural si artificial interior si exterior
 • Masuri de protectie antiefractie
 • Masuri de protectie fata de elemente proeminente
 • Masuri de protectie la arsuri produse de suprafete fierbinti, aburi, lichide fierbinti sau corozive si explozii
 • Masuri de electrosecuritate
 • Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia libera a persoanelor handicapate
 • Compeltitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detalii
 • Instructiuni pentru urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si pentru utilizarea in siguranta a acestora
 • Alte criterii
 1. Lista minimala de control – siguranta la foc – proiectul de constructii si arhitectura

Criterii pentru satisfacerea cerintei:

 • Protectia la foc fata de vecinatati
 • Incadrarea in catgoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice
 • Gradul de rezistenta la foc a cladirii, densitatea sarcinii termice de incendiu precum si corelarea acesteia cu destinatia, numarul de etaje si aria construita
 • Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatade, masuri pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
 • Asigurarea cailor de evacuare si de salvare a persoanelor si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective
 • Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiului si mijloace de protectie si de salvare
 • Cai de acces interioare si exterioare pentru interventie in caz de incendiu si masuri pentru securitatea echipelor de interventie
 • Planul de autoaparare impotriva incendiilor
 • Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu
 • Alte criterii
 1. Lista minimala de control – igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului – proiectul de constructii si arhitectura

Criterii pentru satisfacerea cerintei:

 • Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior
 • Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar ocupanti (volum aer/ocupant, nr. schimburi aer/ora, alte sisteme de ventilare/filtrare aer)
 • Masuri pentru asigurarea calitatii finisajelor fara degajari de noxe (formaldehida, radiatii, substante iritante/urat mirositoare, etc.)
 • Masuri pentru asigurarea conditiilor de mentinera igienei (curatire/igienizare spatii, igiena ocupanti, curatire lenjerie, etc.)
 • Masuri pentru evacuarea apelor uzate din exteriorul / interiorul constructiei fara a se afecta mediul sau sanatatea ocupantilor
 • Masuri pentru evacuarea deseurilor solide din exteriorul / interiorul constructiei fara a se afecta mediul sau sanatatea ocupantilor
 • Masuri pentru impiedicarea poluarii mediului exterior prin degajarea de noxe din interiorul constructiei
 • Masuri pentru asigurarea conditiilor de iluminat natural / artificial functie de activitati pe timp de zi / noapte
 • Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor
 • Alte criterii
 1. Lista minimala de control – protectia termica, hidrofuga si economia de energie – proiectul de constructii si arhitectura

Criterii pentru satisfacerea cerintei:

 • Inscrierea in conditiile climatice
 • Masuri pentru asigurarea conditiilor de mediu interior functie de tipul de activitati si / sau numar de ocupanti in regim de vara / iarna
 • Masuri pentru minimizarea consumului in conditiile asigurarii confortului utilizatorilor (termic si luminos) energetic prin conformarea constructiei si a elementelor de inchidere exterioara
 • Masuri pentru evitarea aparitiei condensului la partea interioara a suprafetelor exterioare si / sau a celor spre spatii cu diferente de temperatura si / sau umiditate semnificative
 • Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa prin invelitoare
 • Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa din sol
 • Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu
 • Alte criterii
 1. Lista minimala de control – protectia la zgomot – proiectul de constructii si arhitectura

Criterii pentru satisfacerea cerintei:

 • Inscrierea in conditiile de mediu
 • Masuri pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiuluii considerat functie de activitatile ce se desfasoara
 • Masuri pentru atenuarea zgomotelor de impact provenite din exteriorul spatiului considerat functie de acivitatile ce se desfasoara
 • Masuri pentru evitarea propagarii zgomotelor in exteriorul constructiei pentru a nu se afecta confortul ocupantilor din vecinatate
 • Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu
 • Alte criterii

 

5.5. EVALUARE INVESTITIE – DEVIZ GENERAL

Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

5.5.1. Prevederi generale

ART. 1

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

ART. 2

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

ART. 3

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).

ART. 4

Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investiţiei, în cadrul aceleiaşi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.

 

5.5.2. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli

ART. 5

În capitolele/subcapitolele devizului general prevăzut în anexa nr. 5 se cuprind următoarele cheltuieli:

  

 CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

    1.1. Obţinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.

    1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice etc.

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.

    CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

    CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

    3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

    3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

Se includ cheltuielile pentru:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

f) obţinerea acordului de mediu;

g) obţinerea avizului P.S.I.;

h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Proiectare şi inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

    3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie

Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.

    3.5. Consultanţă

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.;

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.

    3.6. Asistenţă tehnică

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

    CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.

    4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.5. Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

La TOTALşi TOTAL GENERAL din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C+M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general.

    CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.

    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces – auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.

    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.

    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 10%.

c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

    CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

    6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.

    6.2. Probe tehnologice şi teste

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc.

În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

 

 C. Structura devizului pe obiect

    ART. 9

Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

    ART. 10

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare – studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect.

    ART. 11

Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

ART. 12

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

    ART. 13

Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se reface avându-se în vedere cantităţile de lucrări rezultate la faza de proiect de execuţie şi preţurile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.

ART. 14

Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.

 

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării ………………….*)

 

*) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie

 

În mii lei/mii euro la cursul ………… lei/euro din data de ……………….

______________________________________________________________________________

|Nr. |    Denumirea capitolelor şi subcapitolelor     | Valoare  |TVA| Valoare |

|crt.|                  de cheltuieli                 |(fără TVA)|   |(inclusiv|

|    |                                                |          |   |  TVA)   |

|    |                                                |__________|___|_________|

|    |                                                | Mii |Mii |Mii| Mii|Mii |

|    |                                                | lei |euro|lei| lei|euro|

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|  1 |                         2                      |  3  |  4 | 5 |  6 |  7 |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 1                                                                  |

| Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                          |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1| Obţinerea terenului                            |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 1.2| Amenajarea terenului                           |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 1.3| Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea|     |    |   |    |    |

|    | la starea iniţială                             |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 1                                     |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 2                                                                  |

| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului              |

|______________________________________________________________________________|

| TOTAL CAPITOL 2                                     |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 3                                                                  |

| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                            |

|______________________________________________________________________________|

| 3.1| Studii de teren                                |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.2| Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi    |     |    |   |    |    |

|    | autorizaţii                                    |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.3| Proiectare şi inginerie                        |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.4| Organizarea procedurilor de achiziţie          |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.5| Consultanţă                                    |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.6| Asistenţă tehnică                              |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 3                                     |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 4                                                                  |

| Cheltuieli pentru investiţia de bază                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 4.1| Construcţii şi instalaţii                      |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.2| Montaj utilaje tehnologice                     |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.3| Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale|     |    |   |    |    |

|    | cu montaj                                      |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.4| Utilaje fără montaj şi echipamente de transport|     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.5| Dotări                                         |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.6| Active necorporale                             |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 4                                     |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 5                                                                  |

| Alte cheltuieli                                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 5.1|Organizare de şantier                           |     |    |   |    |    |

|    | 5.1.1. Lucrări de construcţii                  |     |    |   |    |    |

|    | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării           |     |    |   |    |    |

|    |        şantierului                             |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului      |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 5.3| Cheltuieli diverse şi neprevăzute              |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 5                                     |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 6                                                                  |

| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar        |

|______________________________________________________________________________|

| 6.1| Pregătirea personalului de exploatare          |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 6.2| Probe tehnologice şi teste                     |     |    |   |    |    |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 6                                     |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL GENERAL                                       |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| Din care C + M                                      |     |    |   |    |    |

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

 

NOTĂ:

În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.

 

5.6. OBTINERE AC – de la institutiile specializate ale administratiei de stat – primarii, consilii judetene

 

5.7. ALEGEREA CONSTRUCTORULUI

Obiective:

-          alegerea unui antreprenor (constructor) si a unui diriginte de santier, pe baza unor oferte facute de constructor pe baza proiectului tehnic

Continut:

-          analiza ofertelor din partea beneficiarului si oferte din partea posibililor constructori

Cererea de oferte din partea beneficiarului se face pe baza proiectului tehnic, in mod similar pentru toti ofertantii si contine:

-          memorii tehnice

-          caiete de sarcini

-          antemasuratori – liste cu cantitati de lucrari si de materiale

-          piese desenate pentru toate specialitatile sau numai pentru partile din proiect pentru care doreste contractarea lucrarilor

Constructorul face o oferta care trebuie sa cuprinda si sa expliciteze aspecte privind:

-          prezentarea generala a firmei

-          prezentarea principalelor lucrari realizate

-          recomandari de la alti beneficiari

-          modul de asigurare a organizarii de santier

-          propunerea contractului de construire

-          graficul de executie a lucrarilor

-          oferta de pret

 

5.8. DETALIILE DE EXECUTIE

Obiective:

-          asigurarea cu detalii si urmarirea astfel incat executia sa respecte intocmai proiectul, prescriptiile regulamentare in vigoare, cerintele investitorului si coordonarrea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii

Continut:

-          documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei; prezenta periodica sau la cerere a proiectantilor pe santier

5.9.URMARIREA LUCRARILOR LA FAZE DETERMINANTE

Obiective:

-          indeplinirea obligatiilor privind prezenta arhitectului (proiectantului) pe santier, conform legislatiei in vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicata si legea 184/2001 republicata)

Continut:

-          verificarea conformitatii lucrarilor de executie cu autorizatia de construire

Misiuni suplimentare la aceasta faza pot fi:

- dirigentia de santier, in conditiile in care arhitectul este atestat conform legii pentru a-si asuma asemenea misiune

- controlul si avizarea contractelor de executie cu antreprenorii

- functia de manager al investitiei

O data ales executantul, se poate incepe santierul.

La loc vizibil, pe toata perioada lucrarilor, trebuie afisat un panou de minim 90x60cm, cu datele de identificare ale investitiei: denumire, adresa, beneficiar, proiectant general, executant (constructor), numarul A.C., valabilitatea ei, data inceperii si terminarii lucrarilor.

Obligatiile beneficiarului, ale proiectantului si ale executantului ulterioare autorizarii sunt mentionate in Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, Capitolul6.

Arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate.

Neconformitatea acestora cu documentatia elaborata va fi semnalata beneficiarului si executantului, iar dupa caz, organismelor de control abilitate.

Pe durata santierului, arhitectul poate efectua: inspectii periodice, controlul starii diverselor categorii de lucrari, verificarea partii financiare a lucrarilor.

Prin dispozitie de santier data de proiectantul lucarrilor si cu acordul scris al beneficiarului se pot admite modificari ale solutiilor tehnice din proiectele autorizate, fara emiterea unei noi A.C., numai daca prin aceasta nu se modifica conditiile de amplasament, alcatuirea structurala de ansamblu ori aspectul constructiei sau daca nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate.

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnica a solutiei modificatoare apartine proiectantului, iar beneficiarul are obligatia de a depune in copie la emitentul A.C. dispozitiile de santier cu rol de martor.

 

5.12. RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

Aceasta faza reprezinta (in general) incheierea misiunilor arhitectului.

Investitorul

- organizeaza receptia conform cu regulamentele in vigoare in domeniu;

- la cererea arhitectului ii poate pune la dispozitie obiectivul finalizat cu 3 zile inainte de receptie in scopul realizarii de fotografii sau alte activitati promotionel in plan profesional;

- achita ultima transa din onorariul total convenit inclusiv aditionalele si indexarile daca e cazul.

Arhitectul

- asista investitorul la toate fazele receptiei obiectului de investitie

- intocmeste referatul de prezentare referitor la calitatea executiei in faza de terminare a lucrarilor

- suprevegheaza intocmirea listelor deficientelor de executie semnalate, precum si remedierea lor

- vizeaza procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Receptia se face conform regulamentului de receptie aprobat prin HGR 273/1994. Proiectantul va intocmi un referat in care isi va exprima punctul de vedere al constructiei.

Potrivit prevederilor legale in vigoare, receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente este actul prin care beneficiarul declara ca accepta, preia lucrarea (cu sau fara rezerve) si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie.